چاقی یک مسئله جهانی

 

چاقی یک مساله عمده ی سلامتی است. چاقی کودکی و بزرگ سالی در جوامع غربی شایع بوده و میزان آن در حال افزایش می باشد (کوپر و فیربورن ۲۰۰۲). بررسیهای همه گیر شناسی در طی ۳۰ سال گذشته حاکی از شکل گیری یک روند پایا در جهت افزایش چاقی در اروپا، ایالات متحده آمریکا، آسیا و خاورمیانه می باشد (فیلد بارنویاو گلدیتز ۲۰۰۲). در حالی که سطوح خط پایه ی اضافه وزن و چاقی ممکن است در پهنه کشورها و مناطق مختلف تفاوت کند، به نظر می رسد که افزایش میزان شیوع کاملا مشابه باشد. این موضوع به همه گیری چاقیمرسوم است (به نقل از کوپر و فیربورن، ۲۰۰۲). آن چنان که چاقی پیشتر توسط سازمان بهداشت جهانی به عنوان یک بیماری همه گیری جهانیتعریف شده بود ادامه نوشته