دعا

دعا

🌀🌀 هستی از چهار عنصر تشکیل شده است : باد , خاک , آب , آتش که در دعا کردن توجه به این عناصر بسیار مهم است.

وقتی چیزی را از هستی درخواست می کنیم یا دعا می کنیم باید به شکلی این خواسته را به گوش شعور نهفته در آن برسانیم

دعا کردن لفظی پیام ما را از طریق هوا به شعور هستی انتقال میدهد و حرز و نبشته از طریق خاک هر چه راه های رساندن پیام متعدد تر باشد اجابت آن قوی تر است .

مثلا اگر خواسته را به صورت دست نوشته به آب بسپاریم از دو عنصر خاک و آب استفاد کرده ایم …

ادامه نوشته