شادی و نشاط در فرهنگ ایران باستان

شادی و نشاط در فرهنگ ایران باستان

 

شادی و نشاط در فرهنگ ایران باستان

سراینده باش و فزاینده باش شب و روز بارامش و خنده باش
چو شادی بکاهد، بکاهد روان خرد گردد اندر میان ناتوان (فردوسی)

در فرهنگ ایران باستان و عرفان آریایی (ایرانی) شادی و شادمانگی جایگاه بسیار ارزشمندی دارد.

ادامه نوشته