نماز ، انرژی و چاکرا

نماز ، انرژی و چاکرا

تبادل انرژیها با خواندن نماز ؛

نماز ، تسبیح خداوند است که موجب نزدیکی روحی و معنوی ما با او میگردد.

نماز خواندن ، تبادل انرژی‌های منفی و معیوب با انرژی‌های مثبت و روحانی است که این تبادل در حالت‌های مختلف نماز خواندن ، متفاوت بوده و به شرح زیر میباشد :

ادامه نوشته