یوگا چیست؟

یوگا چیست؟

یوگا چیست؟

یوگ YOG یا یوگا YOGA  کلمه ایست سانسکریت. و انگلیسی آن to yoke بوده با کلمات jugum لاتین و zugum  یونانی و “یوغ” فارسی از یک ریشه زبانهای آریایی است.

معانی و تفاسیر مختلفی که برای آن بکار می رود این چنین است: ” جفت شدن”، ” جفت کردن”، “به زیر یوغ در آوردن”، ” جمع شدن”، ” رام کردن”، ” پیوند”، ” شایستگی”، ” یکی شدن” و ” انتزاع روحانی”.

یوگا راهی است که شخص با تکیه بر یکسری عقاید و باورها به تمرینات روحی و فکری و انتظامات رفتاری و حرکات تنفسی و ورزشهای جسمی ، قادر می گردد

اتحاد و هماهنگی کامل بین جسم و روح، تن و روان، رفتار و فکر ، بدن و ذهن بوجود آورد.

جسم و تن را به زیر یوغ و سلطه و فرمان خواسته ها و تصمیمات روح و روان درآورد و این عمل موجب نیل به آرزوهای بزرگ شخص می گردد

ادامه نوشته