مراقبه

مراقبه

مراقبه کاری نیست که تو انجامش بدهی
مراقبه هنگامی تحقق میابد که تو کاری انجام نمیدهی …و دلمشغول چیزی نیستی ..
ممکن است بدن خود را بی حرکت و ساکن نگه داری …اما در اعماق ذهنت مشغول هزار و یک مسئله باشی ..
ممکن است اوراد و اذکار بسیاری بخوانی ..اما در دل در جایی دیگر سیر کنی …اینها فایده ای از برای تو ندارد .
مراقبه بایست در تمامی اعمالت متجلی باشد .و هر دم و بازدم میبایست متوجه باشی که او هست و ناظر است ..
الله خاطری و ناظری ….

 

ادامه نوشته