عشق

عشق و روابط زناشویی در زندگی زوج ها بسیار مهم است.

عشق، احساس بسیار قویی نسبت به کسی است که فرد از نظر حسی و جنسی به او گرایش دارد.