هیپنوتیزم

نكاتي در ارتباط با تاريخ هيپنوتيزم

تصور مي شود كه پيدايش و گسترش هيپنوتيزم مدرن، با دوران مسمر آغاز شده باشد، ولي شواهد متعددي وجود دارند كه نشـان مـي دهنـد كه استفاده از هيپنوتيزم براي اهداف درماني بـه انـدازه ي تـاريخ علـم بـه نظـر مـي آيـد كـه بسـياري از پديـده هـاي پزشـكي سـابقه دارد.

هيپنوتيزمي براي انسانها قديمي شناخته شده بوده است. از حدود ۴۰۰۰ سال پيش، هيپنوتيزم به صورتي واضح [امـا بـا اسـامي ديگـر ] در چـين مورد استفاده قرار مي گرفت .

در متون بسيار قديمي عبري نوشته شده كه در آن دوران از حالتي شبيه به خـواب يـا خلسـه بـراي پيشـگوئي و كسـب خبـر از عـالم غيـب اسـتفاده مـي كـرده انـد.

دروئيـدها، افـراد مشكوك و مظنون را در شرايط «خواب» قرار مي دارنـد تـا بتواننـد دران شـرايط بـا برقـرار كـردن ارتبـاط كلامـي بـا آنـان ، بـه اسـرار و ناگفته های آن دست یابند.